VISIONER, RESURSER o. VAR VI FINNS

Skoglig utbildning är grunden för verksamheten vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum. Ända sedan 1915, när skogsutbildningen startade på platsen i högskoleform (Skogshögskolan), har Garpenberg haft en nyckelfunktion för den högre skogsutbildningen i Sverige och från 1976 en väsentlig del av den skogliga forskningen.

Garpenberg är landets äldsta skogliga utbildningsort där t ex alla Sveriges jägmästare tillbringat minst ett år av sin utbildning.

Varför har man då ”dragit åt skogen” i Garpenberg? En bra högskoleutbildning skall väl ligga i storstaden? Orsakerna bakom valet av Garpenberg var och är flera men de sammanhänger alla med viljan att ge de studerande möjlighet att bygga upp en självständig erfarenhetsbank genom fysisk kontakt med skog och skogsbruk. Man kan säga att idéen bakom Garpenberg i skogsutbildningen varit densamma som bakom t ex medicinarnas kliniska tjänstgöring.
De skäl som gör Garpenberg särskilt användbart i ett sådant sammanhang är dess geografiska placering.

Några exempel:

Limes Norrlandicus, d v s gränsen mellan nordliga (boreala) och sydliga (nemorala) skogsekosystem går praktiskt taget genom Garpenberg. På nära håll finns det alltså ett större antal arter och skogstyper än ”normalt”.
Områdets geologi är rik och varierad.

Läget i Bergslagen, Sveriges gamla Järnbäraland, innebär att här finns en mer än tusenårig tradition av skogsbruk. Skogsbruk är fortfarande en levande huvudnäring i området med både stora och små skogsbrukare samt virkesförbrukande och träförädlande industrier av alla slag.

Lokalerna i Garpenberg – som byggts kring den gamla herrgården – omfattar mer än 17000 kvadratmeter. Här finns moderna lokaler för forskning och utbildning med föreläsningssalar, bibliotek, laboratorier, kontor, tryckeri och layoutavdelning, växthus, verkstad, sågverk och träteknisk mätutrustning m m. Dessutom finns student- och gästhotell samt lokaler för social samvaro och fritidsaktiviteter.

Förutsättningar som dessa ger Garpenberg ett perfekt utgångsläge för skoglig forskning och utbildning. De praktiska exempel och studieobjekt, studiebesök och fältkontakter som krävs för att blåsa liv i föreläsningssalarnas torra teorier är aldrig långt borta.
Den skogliga verksamheten i Garpenberg innefattar även sedan länge ett brett internationellt engagemang. IT gör det möjligt att ännu effektivare dra nytta av det skogligt intressanta läget samtidigt som vi nationellt och internationellt följer och bidrar till utvecklingen inom skoglig utbildning, utveckling och forskning.